INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdują się podstawowe i zarazem niezbędne informacje na ten temat.

1 . Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych będzie: MIR Energia Bogusław Tatomir z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Słoneczna 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie,NIP: 8981040226, REGON: 006026041, tel. 71 347 90 23 oraz MIR Energia sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000944850, NIP: 8961609700, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 PLN, mail: info@mirenergia.pl (dalej będziemy używać skrótu „MIR Energia„)

2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych ?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych, w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 i 6 tego Rozporządzenia.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
a. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody,
b. w celu niezbędnym do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania, pisma lub wnioski)
c. w celu niezbędnym do wykonania umowy, której Państwo są stroną (np. udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma lub wnioski), w tym w celu ochrony przed roszczeniami lub ich dochodzenie na drodze sądowej lub pozasądowo,
d. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MIR Energia,
e. gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
f. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zdania realizowanego w interesie publicznym,
przy czym podstawa przetwarzania, wskazana w pkt. d) i f) musi być określona w prawie Unii lub w prawie polskim.

4. Cel przetwarzania danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
a. prezentowania oferty produktowej MIR Energia,
b. czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązywaniem umowy, dotyczącej usług i towarów oferowanych przez MIR Energia,
c. obsługi posprzedażowej,
d. udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, zapytania, wnioski,
e. podejmowanie działań marketingowych podejmowanych przez MIR Energia samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
f. archiwizacja danych klientów i kontrahentów MIR Energia,
g. prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej przez MIR Energia działalności gospodarczej,
h. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów MIR Energia, które zostały wskazane powyżej, a także takich interesów jak dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw MIR Energia lub podmiotu, który MIR Energia reprezentuje,
i. wykonywania obowiązku prawnego – obowiązki takie wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii europejskiej) lub prawa polskiego.
j.wykonywania zaleceń lub rekomendacji wydawanych przez uprawnione organy lub instytucje
k. utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony – wykorzystywane są do tego dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane np. imię i nazwisko, mail, jeżeli zostaną przez Państwa podane w formularzu kontaktowym. Dane te wykorzystywane są w zakresie i na podstawie zgody lub na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Te przepisy określają, kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody. Opisują również sposób udzielania zgody lub jej odwołania.

5. O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z usług MIR Energia, w tym ze strony internetowej. Są to między innymi:
a. imiona, nazwiska,
b. miejsce i data urodzenia,
c. adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
d. numer kontaktowy oraz adres e-mail,
e. numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczpospolitej Polskiej,
f. nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub katy pobytu,
g. inne Państwa dane osobowe, z zachowaniem warunków wskazanych w pkt. 3 i 4 powyżej.

6. Komu możemy przekazać dane (kategorie odbiorców) ?

Państwa dane będą przekazywane w niezbędnym zakresie, następującym podmiotom:
a. osobom lub podmiotom w związku ze zleconym przez MIR Energia działaniami realizowanymi w jego imieniu i dla jego celów (np. dostawcy urządzeń i materiałów, projektantom),
b. upoważnionym pracownikom i współpracownikom MIR Energia, którym przekazanie danych jest konieczne do realizowania umowy bądź zapytania, np. w celu wykonania projektu, złożenia wniosku do właściwego urzędu lub organu administracji, skontaktowania Państwa z podwykonawcami naszych usług, wykonania przelewu, polecenia lub identyfikacji wpłaty itp.,
c. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności, w ramach usług świadczonych przez MIR Energia
d. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, urzędom lub organom ścigania.

Państwa dane mogą będą przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników na stronie internetowej MIR Energia, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

7. Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od: celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez MIR Energia zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych Państwa oświadczeń.

Przetwarzamy dane związane z:
a. umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania oraz realizacji praw z tej umowy, np. z tytułu rękojmi, czy gwarancji. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych;
b. na potrzeby prawa podatkowego, innych należności publicznoprawnych, ustawy o rachunkowości – przez czas niezbędny do wykonywania obowiązków wynikających z tych regulacji,
c. danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres lub dłuższy okres realizacji prawa. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
d. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nastąpi przerwanie biegu przedawnienia i liczenia biegu przedawnienia na nowo.
e. zgodą Klienta – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody, z zastrzeżeniem jednak sytuacji, że MIR Energia ma prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Ogólny Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dalej przetwarzać dane, mimo odwołania powyższej zgody.

8. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Twoich danych?

Mają Państwo prawo do:
a. żądania od MIR Energia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, oraz prawo do przeniesienia danych;
c. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

9. Informacje dodatkowe

Informujmy, że w przypadku umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzić wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Nadto podanie określonych danych może być niezbędne do wykonania określonej transakcji lub czynności. Jeżeli dane osobowe wymagane umową lub innymi dokumentami stosowanymi przez MIR Energia zgodnie z jej procedurami, albo wymagane prawem – nie zostaną podane – MIR Energia nie zawrze umowy lub nie wykona innej czynności lub transakcji.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail lub adres siedziby z dopiskiem „Dane osobowe”.